Структурні реформи в Україні
Опубліковано 14 грудня 2017 року о 13:36

 

У 2017 році Україна продовжує здійснювати структурні реформи, створюючи позитивні тенденції у різних сферах державної політики, незважаючи на внутрішні та зовнішні виклики.

Україна зробила значний прогрес за рахунок  проведення реформ у семи критичних секторах:  освіта, судова система, пенсійна система, охорона здоров'я, державне управління, кібербезпека та робота над Виборчим кодексом. Подолання корупції залишається головним пріоритетом української влади.

Ключовими стратегічними  документами 2017, що лежать в основі процесу реформування, є: План дій Уряду 2017-2020 рр., Новий план дій Уряду щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та відповідний веб-інструмент моніторингу.

Введення безвізового режиму з ЄС є визнанням успіху українських проєвропейських реформ.

Боротьба з корупцією продовжує залишатися найвищою в порядку денному української влади. Антикорупційні агентства стали повною мірою функціонуючими, беручи активну участь у боротьбі з корупцією.

Спеціальний антикорупційний суд передбачений Законом України про судоустрій та статус суддів, прийнятий у 2016 році. Передбачається, що відповідна робоча група Парламенту представить проект законопроекту, який має відповідати недавнім рекомендаціям Венеціанської комісії. Як тільки проект законопроекту буде підготовлений, Президент подасть його на затвердження до Парламенту.

Реформа судової влади: Новий Верховний Суд України створюється з нуля шляхом відкритого, справедливого та прозорого конкурсу з активною участю громадянського суспільства (оцінка кандидатів здійснюється Радою з питань доброчесності). 11 листопада 113 із 120 суддів, які виграли конкурс, були призначені Президентом України.

Новий Верховний Суд складатиметься з 96% суддів, які ніколи не працювали в колишньому Верховному Суді України. Близько 25% нових суддів прийшли з адвокатури та наукових кіл.

Прийнявши новий закон про освіту у повній відповідності до європейських стандартів, Україна зробила значний крок до нової якості освіти, яка відповідатиме вимогам XXI століття. Поступове збільшення ролі державної мови у навчально-виховному процесі залишається головною позицією Уряду, у той же час будуть взяті до уваги  відповідні рекомендації Венеціанських комісій.

Довгоочікувана реформа системи охорони здоров'я, започаткована після прийняття відповідного закону, покращить медичні послуги та доступ до них, а також запровадить комплексну систему медичного страхування;

Децентралізація: у 2017 році місцеві вибори відбулись у 242 нових об'єднаних громадах в рамках поточної децентралізації, збільшивши кількість об'єднаних громад до 614, що становить 20% території України. Місцеві бюджети продовжують збільшуватися, складаючи майже 50% єдиного бюджету в 2017 році (найвищий показник за всю історію сучасної України).

Україна піднялася на 76 місце у рейтингу Світового банку "Ведення бізнесу", а три роки тому Україна посідала 112 місце.

Значне посилення позиції України в рейтингу платників податків у 2018 році, підготовленого спільно Світовим Банком та PricewaterhouseCoopers, свідчить про ефективність податкової реформи. У порівнянні з 2016 роком Україна досягла значного прогресу, піднявшись на 84-е місце на 43-е місце серед 190 країн.

У вересні 2017 року Україна розпочала другий етап реформи державного управління, спрямований на підвищення якості державної служби.

ВВП України зріс на 2,5% у першому кварталі 2017 року та на 2,3% у другій чверті року.

Structural reforms in Ukraine

In 2017 Ukraine has continued to implement structural reforms, generating positive trends in different areas of the state policy despite internal and external challenges.

Ukraine has advanced the reform agenda and made considerable progress in its European path by launching reforms in seven critical sectors such as education, judiciary, pension system, healthcare, public administration, cybersecurity and electoral law.

Further developments have been registered in fight against corruption, which remains the top priority for the Ukrainian authorities.

Key strategic documents underpinning the reform process have been adopted: the Government's action plan 2017-2020, a new Government action plan for the implementation of the Ukraine-EU Association Agreement and a corresponding web-based monitoring tool was launched in October 2017. 

The introduction of the visa-free regime with the EU is a recognition of the success of the Ukrainian pro-European reforms.

Fight against corruption continues to be at the top of the agenda of the Ukrainian authorities. Anticorruption agencies have become fully operational, participating actively in anti-corruption efforts.

 A dedicated Anticorruption Court is envisaged by the Bill on the Judiciary and the Status of Judges, adopted in 2016. The relevant Parliamentary Working Group is expected to present the draft bill which should comply with the recent Venice Commission recommendations. As soon as the draft bill is prepared, the President will submit it for approval to the Parliament. 

 Reform of Judiciary: The new Supreme Court of Ukraine is being set up from scratch via open, fair and transparent competition with active participation of civil society (assessment of candidates by the Public Integrity Council). On 11 November 113 out of 120 judges, who had won the competition, were appointed by the President of Ukraine. 

 The new Supreme Court will consist of 96% of people who have never worked in the previous Supreme Court of Ukraine. About 25% of new judges came from advocacy and scientific circles.

By adopting the new Law on Education in full compliance with the European standards Ukraine has made a considerable step towards new quality of education, which will meet the requirements of the XXI century. Gradual increase of the role of the state language in the education process remains principal position of the government, at the same time the relevant recommendations of the Venice Commissions will be implemented.

A long-awaited healthcare reform, launched following the adoption of the relevant law, will improve the medical services and access to them, as well as introduce the comprehensive health insurance system;

Decentralization: In 2017, local elections were held in 242 newly amalgamated communities as part of the ongoing decentralization, increasing the number of amalgamated communities to 614, which represent 20% of Ukraine's territory. Local budgets have continued to increase, amounting to almost 50% of the unified budget in 2017 (the highest rate over the history of modern Ukraine).

Ukraine has climbed to 76th place in the World Bank's Doing Business ranking, while three years ago Ukraine was 112th.

Significant enhancement of Ukraine’s position in the Paying Taxes 2018 ranking, prepared jointly by World Bank Group and PricewaterhouseCoopers, proves to the efficiency of the tax reform. Comparing to the previous year, Ukraine has made significant progress, climbing up from 84th to 43rd place among 190 countries.   

In September Ukraine has launched the second stage of public administration reform, aimed at improvement of the quality of civil service and public. 

Ukraine continued to successfully address significant macroeconomic challenges. GDP grew by 2.5% in the first quarter of 2017 and by 2.3% in the second quarter of the year. 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux